Integritetspolicy

Inledning
Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument ska få information om hur Pool Cover Sweden AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från konsumenter som begär offert eller köper produkter via vår webbsida och/eller via e-mail och/eller över telefon.

Bolagets kontaktuppgifter:

Pool Cover Sweden AB, 559285-1629

Deltavägen 10, 352 45 Växjö

0470-658 00

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, till lika Marknadschef/vVD på info@poolsweden.se

För närmare information om betalsystemleverantörens behandling av dina personuppgifter, vänligen se aktuell betalsystemleverantörs allmänna villkor och integritetspolicy här: (Kommande funktion hos Pool Cover Sweden AB, se senare uppdatering av denna nu gällande integritetspolicy.)

Vänligen notera att Bolaget inte har någon tillgång till de kontouppgifter och övriga eventuella relaterade uppgifter som du lämnar i samband med din betalning på webbsidan. Betalningen administreras och behandlas av den leverantör som tillhandahåller betalsystemlösningen, som också är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina uppgifter som du lämnar i samband med betalning.

I det fall kund önskar utföra köp kopplad till kreditupplägg samarbetar vi idag med Kreditgivare. I samband med kreditansökan inhämtar vi uppgifter för detta direkt från kund. Dessa uppgifter, så som: ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, inkomstuppgift samt identitetsnummer på id-handling lagrar inte Bolaget i eget system. Dessa uppgifter vidarelämnas direkt till aktuell kreditgivare. Se aktuell kreditgivares integritetspolicy här: https://www.wasakredit.se/personuppgifter/

TYPER AV PERSONUPPGIFTER som behandlas
Kundadministration

Bolaget samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera varan till dig och för att i övrigt administrera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Bolaget sparar även din köphistorik, dvs. information om vilka produkter du köpt, antal, datum och pris, samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som du har köpt. Bolaget sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen.

Direktmarknadsföring

Bolaget behandlar även din mejladress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Bolaget via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som ingår i Bolagets sortiment, i upp till 36 månader efter ditt senaste köp eller begäran om offert. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@poolsweden.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter mot befintliga kunder men även som vi tror är av särskilt intresse för dig, baserat på vad du tidigare har köpt från Bolaget.

För det fall att du önskar ta del av sådana erbjudanden ber vid dig att godkänna det samtyckesformulär som finns för detta ändamål på vår webbsida. Om du har lämnat ditt samtycke för detta specifika ändamål kommer Bolaget att spara din köphistorik och mejladress för att skicka riktade marknadsföringserbjudanden till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke via vår webbsida eller genom att kontakta Bolaget på info@poolsweden.se Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av Bolagets behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till systemleverantör samt speditionsfirmor. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. Vid beställning av tex Pooltak eller hel Pool överför vi dina personuppgifter till producerande bolag, detta för att trygga möjlighet att uppfylla avtalade garantivillkor och etablera garantiansvar direkt kopplat till tillverkarens garantiansvar. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/ESS?

Företaget samarbetar endast med andra företag som behandlar personuppgifter inom EU/ESS eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina kontaktuppgifter och köphistorik behandlas så länge de behövs för att Bolaget ska kunna administrera köpet och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Då vi säljer sällanköpsvaror med förväntad livslängd om upp till 10-40 år behövs viss data sparas för att kunna ge er full service.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din mejladress för marknadsföring av liknande produkter i upp till 38 månader efter ditt senaste köp.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Bolaget skickar riktad/profilerad marknadsföring till dig, kommer vi att spara uppgifter om köphistorik för detta ändamål under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Du har rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller ej fullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget raderar vissa personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som personuppgifterna är insamlade för.

Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter

Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i de fall du bestridit att uppgifterna är korrekta.

Klagomål

Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@poolsweden.se

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via hemsida. (www.pooltaksweden.se).

Version 1.0 Uppdaterad 2023-09-19